Manning
15.46
Forte
17.50
Lynch
12.50
Johnson
5.90
Jones
5.90
Thomas
0.30
Gostkowski
6.00
SF
12.00